ΚΕΠ 105: Τοποθετήσεις Κέντρου Επιχειρηματικότητας

ΚΕΠ 105: Τοποθετήσεις Κέντρου Επιχειρηματικότητας

Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 105 (C4E105)

MAM:  - 

Τίτλος μαθήματος: ΚΕΠ 105: Τοποθετήσεις Κέντρου Επιχειρηματικότητας

Τύπος:  Πρακτική Άσκηση

Είδος: Μάθημα ελεύθερης επιλογής μόνο για φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα για απόκτηση Πιστοποιητικού στην Επιχειρηματικότητα το οποίο προσφέρεται από το ΚΕΠ.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική ή Αγγλική

Μονάδες ECTS: Το μάθημα πιστώνεται με 2 μονάδες ECTS.

Τρόπος βαθμολόγησης: Επιτυχία/Αποτυχία

Ώρες διδασκαλίας (διάρκεια): Μέχρι και 3 μήνες αναλόγως των απαιτήσεων του οργανισμού και των μαθησιακών στόχων της τοποθέτησης.

Εγγραφή: Ναι

Προαπαιτούμενα: Εγγραφή φοιτητών στο Πρόγραμμα για απόκτηση Πιστοποιητικού στην Επιχειρηματικότητα και ολοκλήρωση των μαθημάτων που απαιτούνται.

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Διευθυντής ΚΕΠ

Ακαδημαϊκή οντότητα: Κέντρο Επιχειρηματικότητας, ΧΩΔ 02, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περιγραφή του μαθήματος:

  • Ο φοιτητής καταθέτει πρόταση στο ΚΕΠ σχετικά με την τοποθέτησή του, στην οποία περιγράφει την ιδέα πάνω στην οποία επιθυμεί να εργαστεί, τον στόχο που επιθυμεί να υλοποιήσει και τους πιθανούς τελικούς χρήστες του σχεδιαζόμενου προϊόντος/υπηρεσίας/διεργασίας. Η πρόταση πρέπει να αφορά στην ανάπτυξη νέας ιδέας και όχι στην επανάληψη εργασίας που έχει ήδη γίνει. Η πρόταση μπορεί να γίνεται σε συνεργασία με τον φορέα υποδοχής του φοιτητή.
  • Το ΚΕΠ αξιολογεί και εγκρίνει ή απορρίπτει την πρόταση του φοιτητή.
  • Η Τοποθέτηση μπορεί να υποστηριχθεί από υφιστάμενες πρωτοβουλίες και προγράμματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, υφιστάμενες ή νεοφυείς εταιρείες ή οργανισμούς, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και ανεξάρτητα. Στο πλαίσιο της Τοποθέτησης μπορεί να αξιοποιηθούν οι πόροι του Μakerspace του ΚΕΠ.
  • Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους εμπειρίας, οι φοιτητές θα λαμβάνουν την υποστήριξη είτε ακαδημαϊκού προσωπικού ή άλλων μεντόρων από το δίκτυο του ΚΕΠ.

Στόχοι του μαθήματος:

Στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών την Επιχειρηματικότητα απαιτείται μια σημαντική, δημιουργική και πρακτική εμπειρία επιχειρηματικότητας έξω από την τάξη και την τυπική μάθηση. Σκοπός είναι η καλλιέργεια ενός επιχειρηματικού τρόπου σκέψης σε πραγματικό περιβάλλον.

Οι δραστηριότητες της πρακτικής αυτής εμπειρίας (internship) σχετικές με την επιχειρηματικότητα μπορούν να γίνουν σε οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε υφιστάμενους οργανισμούς, νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις της Κύπρου και του εξωτερικού με διάρκεια μέχρι και 3 μήνες αναλόγως των μαθησιακών στόχων και του οργανισμού που θα επιλεγεί.

Υλικό διδασκαλίας: Παρουσιάσεις. Διαδικτυακό υλικό.

Κατοχύρωση του μαθήματος:

  • Συμμετοχή και ολοκλήρωση της τοποθέτησης, έπειτα από βεβαίωση που θα σταλεί από τον οργανισμό στον οποίο επιτελέστηκε η εν λόγω τοποθέτηση.
  • Με την ολοκλήρωση της πρακτικής τους εμπειρίας, ο φοιτητής υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων και υποχρεούται να παρουσιάσει προφορικά το αποτέλεσμα της εργασίας του. Η τελική παρουσίαση προς την επιτροπή του ΚΕΠ θα επικεντρώνεται σε μια συζήτηση του πώς προέκυψε η συγκεκριμένη καινοτομία, πώς αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε το πρωτότυπο, ποια η αγορά-στόχος και ποιοι οι πιθανοί ανταγωνιστές κ.α.
  • Η αξιολόγηση θα είναι υπό τη μορφή Επιτυχία/Αποτυχία και θα επικεντρώνεται κυρίως στη διαδικασία της επιχειρηματικής εμπειρίας και στην χρήση της γνώσης που αποκομίσθηκε από την συμμετοχή στο ΚΕΠ105.

 

Go to top