ΚΕΠ103/ΚΕΠ104: Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας I/II

ΚΕΠ103/ΚΕΠ104: Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας I/II

Κωδικός Μαθήματος: ΚΕΠ103/ΚΕΠ104
Τίτλος Μαθήματος: Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας I/II
Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο / Φροντιστήριο / Πρακτική άσκηση
Επίπεδο: Προπτυχιακό
Έτος / Εξάμηνο φοίτησης: Οποιοδήποτε έτος / Θερινό Εξάμηνο
Γλώσσα: Ελληνικά/ Αγγλικά
ECTS: 3
Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση καθορίζεται κατά περίπτωση από τον εκάστοτε διδάσκοντα και αφορά συνήθως στην ποιότητα/ καινοτομία τελικού παραδοτέου ή παραδοτέων που αναπτύσσονται στη διάρκεια του μαθήματος. Το παραδοτέο μπορεί να είναι γραπτή μελέτη/αναφορά ή σχεδιαστικό πρωτότυπο προϊόντος ή υπηρεσίας κλπ. Η αξιολόγηση θα γίνεται υπό τη μορφή Επιτυχία/ Αποτυχία.
Όνομα Διδάσκοντα: Ειδικός Επιστήμονας
Στόχοι Μαθήματος:
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση έμπρακτων γνώσεων από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου σε εξειδικευμένα κατά περίπτωση θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Σημαντική στοιχεία είναι και η ευκαιρία για δικτύωση των φοιτητών με άτομα εγνωσμένης αξίας από τον κόσμο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Στο μάθημα αυτό στόχος είναι να δημιουργηθούν διαθεματικές ομάδες για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης, κάτι το οποίο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας στην επιχειρηματικότητα. Πιθανά θέματα περιλαμβάνουν: σχεδιασμός προϊόντος, σχεδιαστική λογική (Design Thinking), πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία, μεθοδολογίες νεοφυούς επιχειρηματικότητας (π.χ., Lean Startup Methodology, Business Model Canvas), Tεχνολογικό επιχειρείν, Rapid Prototyping και χώροι πρωτότυπης κατασκευαστικής.
*Tα μαθήματα ΚΕΠ 103/104 θα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου και αναλόγως διαθεσιμότητας των διδασκόντων του μαθήματος πιθανόν να προσφέρονται για μία εβδομάδα σε εντατική βάση (π.χ. 40 ώρες/εβδομάδα). Ο συνολικός φόρτος του μαθήματος θα είναι 72 ώρες.
Περιεχόμενο Μαθήματος:
Ολιγοήμερα εντατικά μαθήματα/ σεμινάρια σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας τα οποία θα διοργανώνει το ΚΕΠ ή/και συνεργαζόμενοι φορείς του ΚΕΠ σε εξειδικευμένα θέματα, όπως: σχεδιασμός προϊόντος,σχεδιαστική λογική (Design Thinking), πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία, μεθοδολογίες νεοφυούς επιχειρηματικότητας (π.χ.,Lean Startup Methodology, Business Model Canvas), Tεχνολογικό επιχειρείν, Rapid Prototyping και χώροι πρωτότυπης κατασκευαστικής κλπ.Θα γίνεται προσπάθεια όπως τα μαθήματα αυτά δίνονται στη διάρκεια του θερινού εξαμήνου και θα είναι ανοικτά και σε αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτές θα είναι αναγνωρισμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και επενδυτές από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι θα μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με τους φοιτητές.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα:

  • Έρθουν σε επαφή και θα μελετήσουν εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
  • Εφαρμόσουν σχετικά εργαλεία και μεθοδολογίες μέσα από την εκπόνηση πρακτικής άσκησης.
  • Έρθουν σε επαφή με φοιτητές άλλων Τμημάτων για την κατανόηση της ανάγκης για αλληλοσυμπλήρωση γνωστικών πεδίων στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Προαπαιτούμενα: Κανένα
Συναπαιτούμενα: Κανένα
Βιβλιογραφία: Παρουσιάσεις. Βιβλία και άρθρα. Διαδικτυακό υλικό.
Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Διαλέξεις. Φροντιστήρια. Ομαδικές Εργασίες. Πρακτική άσκηση

 

Go to top